Svenska zoner - Lämpliga områden

Tillbaka

Det bör vara kommuner

Det bör vara hela odelade kommuner, eller kluster av kommuner, eftersom man då via kommunalval kan ta den lokala politiska makten över klart avgränsade områden. Kommuner är etablerad administrativa enheter, vilket också kommer att göra maktutövandet enklare.

Den politiska/ideologiska basen

För att kunna upprätta en svensk zon behövs ett kraftfullt stöd från befolkningen inom zonen. Sådant stöd kommer troligast från personer med en borgerlig konservativ, eller nationell politisk uppfattning. Det är mindre troligt att sådant stöd kommer från de med vänster eller vänsterliberal uppfattning.

För att kunna upprätta önskvärd politisk balans i zonen behöver troligen någon form av migration ske där personer som är positivt inställda till konceptet flyttar in och stannar kvar, medan personer som är negativt inställda flyttar ut.

Det bör vara mindre kommuner

Det bör vara mindre kommuner eftersom det är lättare att förändra sådana än kommuner med större befolkning. Dessutom är mindre kommuner ofta mer borgerliga medan städer och då framförallt större städer är mera vänsterliberala.

I en storstadskommun kan kommunalpolitikerna vara anonyma och i princip helt strunta i väljarnas förväntningar. Det är betydligt svårare i en liten kommun där politikerna kanske dagligen träffar sina väljare.

Bra exempel är Moderaternas agerande i diverse Sydsvenska kommuner i jämförelse med deras agerande i t.ex. Stockholm. Ansvarstagande på ett ställe och svek på ett annat ställe.

Tillgång till större arbetsmarknad

Det bör vara möjligt att arbetspendla till en större arbetsmarknad inom rimlig närhet. I följande sammanställningar anges därför även invånarantal i angränsande kommuner. Ju större befolkningen i de kringliggande områdena är desto större kan befolkningen inne i zonen vara.

Denna faktor är viktig då den är av stor betydelse för zonens ekonomi och skattekraft. Så långt det är möjligt skall zonen importera skattebetalare och exportera bidragstagare.

Generella målsättningar

Att ta 100% av makten går naturligtvis inte, men det gäller att nå upp till en slags "tröskelpunkter", där trycket från Nat1 och Nat2 blir så stort att motsidan inte klarar av att förvägra den makten. Med vägledning av det som redan sker i diverse sydsvenska kommuner tror vi att dessa tröskelpunkter kan ligga på samtidigt inträffande av ca. 30% för Nat1 och ca. 60% för Nat2.

Vi har därför analyserat Sveriges samtliga 290 kommuner och utifrån offentlig statistik från bl.a. SCB och Valmyndigheten jämfört dem utifrån de grunder vi anser vara relevanta.

De kommuner vi föreslår nedan är de som vi tror har de bästa förutsättningarna för att omvandlas till svenska zoner inför valet 220911.

Utfall avser utfallet i riksdagsvalet 180909. Vi tror att utfallet i riksdagsvalet bäst representerar väljarnas ideologiska uppfattning. Utfallet i lokala val kan vara svårare att tolka då många andra faktorer spelar in, samt att det finns en uppsjö av lokala partier.

Mål är målsättning i kommunalvalet 220911. I gruppen Nat1 ingår då SD + med SD "besläktigade" partier samt LLF, d.v.s. det Lokala Fåfrågepartiet . Klicka här för mera info.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

> 20%

> 30%

MK

M + Kd

Nat2

Nat1 + MK

> 40%

> 60%

VMF

V + Mp + Fi

< 10%

< 7%

SCL

S + C + L

Klicka här för att hämta en lista som visar hur samtliga Sveriges kommuner röstade i riksdagsvalet. Listan är sorterad länsvis och inom varje län i fallande ordning för Nat1.

Ang. målsättningar för zoner/kluster

Dessa kalkyler är naturligtvis teoretiska, men visar ändå på möjligheterna att med relativt små förrändringar komma upp till tröskelpunkterna och därigenom framtvinga betydande politiska förändringar.

De antaganden med vilka "Utfall" har justerats, och vilka resulterat i "Mål" är desamma i alla kommuner och i alla kluster. I detaljdokumenten framgår exakt vilka dessa är. D.v.s. vad som bör ske för att uppnå målsättningarna.

Norrländska zoner

Norrland är så "rött" att det inte finns en enda kommun som direkt platsar in enligt förhandskraven. För tre kommuner finns dock andra faktorer som talar för att de skall gå att omvandla till svenska zoner. Dessa kan inte ingå i ett kluster då det är stora geografiska avstånd mellan dem. Däremot är deras data hopslagna i nedanstående sammanställning.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

25,17%

42,86%

MK

M + Kd

18,58%

23,02%

Nat2

Nat1 + MK

43,74%

65,88%

VMF

V + Mp + Fi

8,80%

5,17%

SCL

S + C + L

47,09%

28,67%

Invånarantal 171231

18 152

- Varav utrikes födda

5 144

28,34%

Invånarantal grannkommuner 171231

598 126

- Varav utrikes födda

71 728

11,99%

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp de Norrländska zonerna på riktigt? Klicka här för mera information.

Är detta aboluta sanningar?

Våra förslag på den här sidan bygger på månader av arbete från en grupp som analyserat mängder av data för Sveriges alla kommuner. I gruppen ingår några personer som har mycket stor erfarenhet av att analysera data av den typ det här handlar om. Det handlar inte bara om val- och befolkningsdata, utan även data om lokal brottslighet, lokal fastighetsmarknad, status för vård, skola och omsorg m.m.

Utifrån detta och en mängd kriterier har vi därefter bedömt vilka kommuner som vi tror har goda möjligheter att utvecklas positivt och vilka kommuner vi tror har sämre möjligehter.

Bedömingarna vilar inte så mycket på hur respektive kommun ser ut just idag, utan mera på vad vi tror om den framtida utvecklingen.

Givetvis är det inga absoluta sanningar. Några sådan finns inte. Vi är dock helt övertygade om att våra bedömningar är bättre än några andra bedömingar vi känner till.

Några andra bedömningar av denna typ finns oss veterligen inte ens. Orsaken torde vara att det är lite tabu att överhuvudtaget göra denna typ av bedömningar och därigenom rangordna kommuner.

Mälardalsklustret

Består av de 10 kommunerna i bilden. Som framgår gränsar klustret till storstadsregionerna i Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

22,08%

29,21%

MK

M + Kd

27,49%

31,97%

Nat2

Nat1 + MK

49,57%

61,17%

VMF

V + Mp + Fi

8,95%

6,77%

SCL

S + C + L

40,79%

31,40%

Invånarantal 171231

226 943

- Varav utrikes födda

33 306

14,68%

Invånarantal grannkommuner 171231

2 087 476

- Varav utrikes födda

494 066

23,67%

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp Mälardalsklustret på riktigt? Klicka här för mera information.

Östgötaklustret

5 kommuner i Östergötlands län och 1 i Jönköpings län.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

21,89%

29,59%

MK

M + Kd

26,49%

30,97%

Nat2

Nat1 + MK

48,38%

60,56%

VMF

V + Mp + Fi

8,54%

6,34%

SCL

S + C + L

42,27%

32,32%

Invånarantal 171231

54 463

- Varav utrikes födda

4 989

9,16%

Invånarantal grannkommuner 171231

562 148

- Varav utrikes födda

94 493

16,81%

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp Östgötaklustret på riktigt? Klicka här för mera information.

Visegradkommunerna

Våra analyser började med dessa kommuner och våra idéer baserades just på EUs Visegradländerna. Vi tyckte namnet var så bra att vi beslöt oss för att även i fortsättningen kalla detta kluster för Visegradkommunerna.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

23,43%

29,52%

MK

M + Kd

23,65%

28,65%

Nat2

Nat1 + MK

47,08%

58,17%

VMF

V + Mp + Fi

7,82%

5,92%

SCL

S + C + L

44,43%

35,26%

Invånarantal 171231

57 444

Varav utrikes födda

7 042

12,26%

Invånarantal grannkommuner 171231

405 944

Varav utrikes födda

62 647

15,43%

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp Visegradkommunerna på riktigt? Klicka här för mera information.

Göteborgsklustret

11 kommuner i Västra Götalands och Jönköpings län.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

22,02%

28,95%

MK

M + Kd

27,14%

31,72%

Nat2

Nat1 + MK

49,16%

60,67%

VMF

V + Mp + Fi

8,75%

6,62%

SCL

S + C + L

41,48%

32,12%

Invånarantal 171231

141 496

- Varav utrikes födda

16 423

11,61%

Invånarantal grannkommuner 171231

1 242 723

- Varav utrikes födda

253 612

20,41%

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp Göteborgsklustret på riktigt? Klicka här för mera information.

I södra Sverige är läget mycket bättre

Ju längre söderut vi kommer, desto mera konservativt och Sverigevänligt blir landet. Speciellt bra är läget i Skåne där i stort sett hela länet, med undantag av några få kommuner, är på väg åt rätt håll.

Här handlar det inte så mycket om att hitta enstaka kommuner som är bra, utan snarare om att varna för de kommuner som utvecklas åt fel håll, eller som i vissa fall kanske t.o.m. är "förlorade", samt att premiera de kommuner som har en extra bra utveckling.

Sydvästklustret

Information läggs upp inom kort.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

1

1

MK

M + Kd

1

1

Nat2

Nat1 + MK

1

1

VMF

V + Mp + Fi

1

1

SCL

S + C + L

1

1

Invånarantal 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Invånarantal grannkommuner 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Sydöstklustret

Information läggs upp inom kort.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

1

1

MK

M + Kd

1

1

Nat2

Nat1 + MK

1

1

VMF

V + Mp + Fi

1

1

SCL

S + C + L

1

1

Invånarantal 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Invånarantal grannkommuner 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Skåne

Statistik och mera info läggs upp inom kort.

Skåne är på väg att tillfriskna av egen kraft. Tyvärr med undantag för "problemkommunerna" Malmö och Lund.

Partier

Utfall

Mål

Nat1

SD + AfS + MED

1

1

MK

M + Kd

1

1

Nat2

Nat1 + MK

1

1

VMF

V + Mp + Fi

1

1

SCL

S + C + L

1

1

Invånarantal 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Invånarantal Malmö + Lund 171231

1

- Varav utrikes födda

1

1

Klicka här för att hämta dokument med ytterligare data.

Vill du vara med och bygga upp Skåne på riktigt? Klicka här för mera information.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com