Svenska zoner - I utlandet

Tillbaka

Vad händer i Sverige?

Säkerhetsläget i Sverige försämras allt mera och det multikulturella samhället kommer allt närmare. Många svenskar upplever detta som stora och allt mera hotande problem. Många börjar därför fundera på att flytta. Antingen till säkare platser inom Sverige, eller till ett annat land.

En tropisk strand i Asien

Ett underbart ställe för en semester, men vill du verkligen bo här? Långt borta från din familj, dina vänner och ditt land. Långt borta från den kultur och de traditioner som är dina. Här kommer du alltid att vara en främling. Du får bo här på nåder bara så länge du kan betala bra för dig. Inbilla dig inget annat.

Har du någonstans att fly ifall Sverige kollapsar?

Tanken är naturligtvis att vi ska stanna i Sverige och "slåss" för vårt land, men om det värsta inträffar är det bra att redan ha förberett ett säkert ställa att fly till. Dessutom vet vi alla att man "slåss" bättre om man redan tryggat en säker plats för sin familj.

Med ordet "slåss" menas här politiskt arbete och opinionsbildning på ett lagligt sätt

Lämna Sverige helt

Skaffa en bostad utomlands

Att helt lämna Sverige och faktiskt flytta till ett annat land är en omfattande förändring och kräver ett betydande kapital om man vill leva något så när säkert och komfortabelt. Ju längre bort man flyttar, desto svårare och dyrare kan det bli.

Att flytta inom Norden är oftast enklast, tryggast och billigast. Att flytta längre och speciellt då utanför EU blir mera komplicerat, riskabelt och vanligen också mera dyrbart.

Ett betydligt lättare och oftast billigare alternativ är att redan idag skaffa sig en bostad utanför Sverige dit man kan flytta om/när det skulle bli nödvändigt.

En fördel är naturligtvis om bostaden går att hyra ut under den tid man själv inte använder den, men där man vid behov kan säga upp hyresgästen med kort uppsägningstid.

Inom svenska-zoner är vi nu på väg att starta ett projekt som innebär att vi hjälper dig att redan idag säkerställa en sådan plats.

Dessa platser kommer att ligga i Finland. Företrädesvis på platser med bra förbindelser till Sverige och/eller med stor andel svenskspråkiga.

Klicka här för mera information.

I Finland bevarar man svenskheten på riktigt

Nagu, Åboland, Finland, 70% svenskspråkigt

Ekenäs, Nyland, Finland, 82% svenskspråkigt

Svenskfinland med ca. 300 000 svensktalande

Här har den svenska kulturen tusenåriga anor och är och har alltid varit en självklar del av Finland.

Svenskspråkig media i Finland

Finland har många svenskspråkiga tidningar. Nyhetstidningen Åbo Underrättelser är en av dem. Dessutom finns svenskspråkiga radio- och TV-kanaler.

Några svenskspråkiga dagstidningar

Åbo

Åbo Underrättelser

Helsingfors

Hufvudstadsbladet

Vasa

Vasabladet

Klicka här för mera information om Finland.

Det svenska Finland

Finlands svenskspråkiga delar är förmodligen de sista områdena i världen som kommer att släppa sitt svenska språk, sin svenska kultur och sina svenska traditioner. Här finns också världens mest svenskspråkiga stad, nämligen Korsnäs i Österbotten.

Finland som alternativ

Multikultur i Finland

Att leva i Finland är I allt väsentligt som att leva i Sverige. Kultur, traditioner, vanor, tänkesätt, mat och dryck o.s.v. är i princip identiska. Den stora skillnaden är naturligtvis språket där Finland till absolut övervägande delen är enspråkigt finskt.

Finlands svenskspråkiga befokning som utgör strax över 5% är huvudsakligen koncentrerad till sydkusten, Åbotrakten, samt Österbottens kustområden.

För en svensk att anpassa sig och leva bra i Finland är egentligen inget större problem, och absolut inte mer än för de 100,000-tals finländare som under 60/70-talen flyttade till Sverige. De flesta av dessa blev väldigt snabbt integrerade i det svenska samhället. De flesta svenskar borde på motsvarande sätt snabbt kunna bli integrerade i det finska samhället.

Svenska språket i Finland

Finland är ett tvåspråkigt land med två officiella språk. Finska som majoritetsspråk och svenska som minoritetsspråk. Svenska är alltså inte ett främmande språk i Finland, utan det andra inhemska språket.

Det innebär att i stort sett all nationell myndighetsservice går att få på svenska och att i stort sett alla myndighetspublikationer, blanketter, anvisningar, webbplatser o.s.v. finns på såväl svenska som finska.

På kommunal nivå i officiellt tvåspråkiga kommuner tillhandahålles all kommunal service på såväl svenska som finska. I finska enspråkiga kommuner kan det dock vara svårt eller omöjligt att få kommunal service på svenska.

Det finns nog inget annat land i världen som behandlar en minoritet så bra som Finland gör med den svenskspråkiga minoriteten.

Observera att den svenska som talas i Finland inte är svenska med finsk brytning. Det handlar istället om en svensk dialekt (eller snarare flera). D.v.s. precis som värmländska och skånska också är svenska dialekter.

Alla finnar (finskspråkiga finländare) läser svenska i skolan, precis som alla finlands-svenskar (svenskspråkiga finländare) läser finska i skolan. Kunskaperna är naturligtvis mycket varierande. I större delen av landet som är helt finskspråkig kan det vara svårt att klara sig på svenska, medan det i svensk-språkiga delar sällan är något problem.

Dessutom är kunskaperna i engelska numera bra i Finland och speciellt då bland de yngre generationerna.

Visst har Finlands större städer också fått en del av den multikulturella "välsignelsen", men i jämförelse med Sverige är det absolut ingenting. I mindre städer och ute på landsbygden är multikulturen ofta totalt frånvarande.

I Finland kommer men heller ALDRIG NÅGONSIN att låta det gå så långt som i Sverige. De finska folket slogs för sitt land för 80 år sedan. Dagens finska folk tänker heller inte förlora sitt land.

Bostadsmarknaden i Finland

Den absolut vanligaste formen av lägenheter och radhus i Finland är s.k. aktielägenheter som ingår i bostadsaktiebolag. Formen liknar mycket svenska bostadsrättsföreningar, men med en väsentlig skillnad.

Bostadsägaren har i de flesta fall rätt att helt fritt hyra ut sin lägenhet utan att behöva inhämta tillstånd från styrelse, eller från någon annan 3e part.

I Finland är det därför mycket vanligt att privatpersoner köper en eller flera lägenheter som rena investeringsobjekt och därefter hyr ut dem på den öppna marknaden. Eftersom det är så etablerat finns det också speciella servicebolag vars affärsidé är att hjälpa privatpersoner att agera som hyresvärdar.

Bostadspriserna i Finland är, åtminstone för begagnade bostäder, generellt betydligt lägre än i Sverige. För nyproduktion ligger dock priserna ofta i svensk nivå.

Dessutom är månadsavgifterna (hyrorna) oftast betydligt lägre för de finska aktielägenheterna i jämförelse med svenska bostadsrätter.

Vad tycker Finländarna?

Man kommer nog att ha liknande känslor som svenskarna hade inför de 100,000-tals finländare som under 60/70-talen flyttade till Sverige

D.v.s. så länge det handlar om personer som kommer med seriösa och ärliga avsikter och som avser att på ett positivt sätt bidra till det finska samhället är det inga problem.

Klicka här för att hämta dokument med mera information.

Informationsmöte

Med start januari 2020 kommer vi att hålla regelbundna informationsmöten. Mötena kommer oftast att vara förlagda till Stockholm/Uppsala-området, men även andra platser kan bli aktuella.

Under mötena kommer du att få:

  • Information om hur du kan hitta, köpa, finansiera och äga en bostad i Finland.
  • Information om hur du kan hyra ut en bostad i Finland.
  • Möjlighet att träffa svenskspråkiga finska fastighetsmäklare med vilka du kan etablera kontakt i avsikt att hitta just ditt objekt.

Är du intresserad av att bli inbjuden till ett möte?

Skicka oss i så fall ett email på

info@svenska-zoner.com

och ange:

1. Ditt namn

2. Kontakttelefon

Skriv gärna "Informationsmöte Finland" i ämnesraden.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com