Svenska zoner - konceptet

Tillbaka

Klicka här för mera information om lämpliga platser för svenska zoner.

Vad är en svensk zon?

En svensk zon är ett område där:

-

Svensk lag och rätt gäller och tillämpas.

-

Svenska seder och bruk, traditioner, språk och kultur prioriteras.

-

Svenska ideal till varje pris skall bevaras och försvaras.

-

Sverige är Sverige och fortsätter att vara Sverige.

-

Nolltolerans mot multikultur av destruktiv typ råder.

-

Zonen och dess invånare alltid värnas och prioriteras i första hand.

Klicka här för att hämta ett dokument som berättar mera om konceptet med svenska zoner.

Sverige är vårt land - Vi ger aldrig upp det

Det här innebär inte att vi ger upp resten av landet, utan bara att vi upprättar ett antal säkrade områden där vi kan omorganisera och kraftsamla.

Hur skapar man en svensk zon?

-

Genom att upprätta ett lokalt maktherravälde. Det innebär att krafter som sympatiserar med konceptet tar den lokala politiska makten. Det innebär även att sådana krafter tar över makten, eller skaffar sig väsentligt inflytande i, lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsliv, idrottsverksamhet, skolor, kyrkor o.s.v.

-

Genom etablering av lokala ‚"fåfrågepartier" som ställer upp i kommunalval. Dessa skall helt och endast fokusera på frågor som har direkt med konceptet att göra. Det skall handla om frågor som andra partier inte vill, kan eller törs driva. För alla övriga frågor etableras samarbete med andra partier som sympatiserar med konceptet.

-

Genom massiv inflyttning av människor som sympatiserar med och passar in i konceptet.

-

Genom att människor som inte sympatiserar med eller passar in i konceptet uppmuntras till och får hjälp att lämna zonen.

Vilka områden kan bli svenska zoner?

För att med rimliga insatser kunna upprätta en svensk zon bör vissa grundförutsättningar råda.

-

Det bör vara kommuner eftersom man då kan ta den lokala makten över klart avgränsade områden.

-

Den ideologiska basen bör vara rimlig med en stor andel borgerligt konservativa och nationella.

-

Det bör vara mindre kommuner.

-

Det bör vara möjligt att arbetspendla till en större stad/arbetsmarknad inom rimlig närhet.

Vilka passar att bo, leva och verka i svenska zoner?

Alla som sympatiserar med och passar in i konceptet och som i ord och handling är svenska patrioter. Svenska zoner handlar inte om rasism eller främlingsfientlighet, utan om sunt förnuft, självbevarelsedrift och sund patriotism.

Vad är en svensk patriot?

En svensk patriot är en person, som älskar Sverige och därför alltid är lojal mot såväl Sverige som det svenska folket och prioriterar dess bästa före sina personliga intressen.

I de flesta länder ses patriotism som någonting självklart då den uppfattas som en allmän och naturlig välvilja gentemot det egna landet och dess invånare.

Att vara svensk patriot handlar inte om etnicitet eller hudfärg utan om värderingar. Det är därför möjligt för en majoritet av de människor som idag bor i Sverige att vara eller bli svenska patrioter så länge man omfamnar de värderingar som är förknippade med att vara just svensk patriot.

Såväl svenska medborgare som väletablerade invandrare kan därför vara svenska patrioter. Med väletablerade invandrare menas personer med uppehållstillstånd som på laglig väg kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige. Som med seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt bidrar till det svenska samhället.

En betydande andel av de människor som idag finns i Sverige är dock inte, och kan förmodligen aldrig bli, svenska patrioter enligt denna definition. Det gäller såväl svenska medborgare som andra.

Dokument som presenterar olika detaljer i konceptet

Klicka här

Finns det redan svenska zoner?

Nej, men ett antal kommuner i södra Sverige ser ut att börja utvecklas i enlighet med dessa idéer.

Klicka här

Vad skriver media om svenska zoner och konceptet

Klicka här

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com