Svenska zoner - konceptet

Tillbaka

En svensk zon är ett område där
Svensk lag och rätt gäller och tillämpas.
Svenska seder och bruk, traditioner, språk och kultur prioriteras.
Svenska ideal till varje pris ska bevaras och försvaras.
Sverige är Sverige och fortsätter att vara Sverige.
Nolltolerans mot multikultur av destruktiv typ råder.
Zonen och dess invånare alltid värnas och prioriteras i första hand.

Klicka här för att hämta idédokumentet som berättar mera.

Sverige är vårt land - Vi ger aldrig upp det

Det här innebär inte att vi ger upp resten av landet, utan bara att vi upprättar ett antal säkrade områden där vi kan omorganisera och kraftsamla.

Hur skapar man en svensk zon?

Genom att upprätta ett lokalt maktherravälde. Det innebär att krafter som sympatiserar med konceptet tar den lokala politiska makten. Det innebär även att sådana krafter tar över makten, eller skaffar sig väsentligt inflytande i, lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsliv, idrottsverksamhet, skolor, kyrkor o.s.v.

Genom massiv inflyttning av människor som sympatiserar med och passar in i konceptet och genom att människor som inte sympatiserar med eller passar in i konceptet uppmuntras till och får hjälp att lämna zonen. Läs vidare.

Vilka områden kan bli svenska zoner?

För att med rimliga insatser kunna upprätta en svensk zon måste vissa grundförutsättningar råda. Läs vidare

Vilka passar att bo och verka i svenska zoner?

Alla som sympatiserar med och passar in i konceptet och som i ord och handling är svenska patrioter. Svenska zoner handlar inte om rasism eller främlingsfientlighet, utan om sunt förnuft, självbevarelsedrift och sund patriotism.

Vad är en svensk patriot?

En svensk patriot är en person, som älskar Sverige och därför alltid är lojal mot såväl Sverige som det svenska folket och prioriterar dess bästa före sina personliga intressen.

I de flesta länder ses patriotism som någonting självklart då den uppfattas som en allmän och naturlig välvilja gentemot det egna landet och dess invånare.

Att vara svensk patriot handlar inte om etnicitet eller hudfärg utan om värderingar. Det är därför möjligt för en majoritet av de människor som idag bor i Sverige att vara eller bli svenska patrioter så länge man omfamnar de värderingar som är förknippade med att vara just svensk patriot.

Såväl svenska medborgare som väletablerade invandrare kan därför vara svenska patrioter. Med väletablerade invandrare menas personer med uppehållstillstånd som på laglig väg kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige. Som med seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt bidrar till det svenska samhället.

En betydande andel av de människor som idag finns i Sverige är dock inte, och kan förmodligen aldrig bli, svenska patrioter enligt denna definition. Det gäller såväl svenska medborgare som andra.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com