Svenska zoner - Lämpliga områden

Tillbaka

Vi har analyserat Sveriges 290 kommuner

Analyserna bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån och från Valmyndigheten. Vi har skapat en modell i vilken vi jämför kommunerna utifrån de grunder vi anser vara relevanta. Analysen har resulterat i ett individuellt framtidsindex för varje kommun. Vi anser att detta visar hur sannolikt eller osannolikt det är att en viss kommun ska kunna utvecklas till en svensk zon.

Klicka här för att hämta statistiken.

Finns det redan svenska zoner?

Nej, men ett antal kommuner i södra Sverige med välkända Staffanstorp i spetsen utvecklas positivt. Flera av dessa kommuner börjar nu närma sig det vi menar med en svensk zon.

Klicka här för att hämta Svenska zoners idédokument

Analysen baseras på

Resultat i kommunalvalet 180909

Visar den politiska ställningen i kommunfullmäktige som gäller fram till nästa val.

I en kommun med stor andel konservativa/nationella kan det vara möjligt att göra förändringar redan före nästa val.

I en kommun med stor andel rödgröna röster är det förmodligen omöjligt att göra något på kort sikt. I värsta fall kan "förstörelsen" i sådana kommuner hinna gå så långt att de måste betraktas som "förlorade".

Resultat i riksdagsvalet 180909

Ger en indikation på hur den ideologiska basen ser ut bland väljarna i kommunen. Den kan ofta skilja sig från hur väljarna röstar kommunalt, men ger en bra bild av invånarnas faktiska politiska åsikter.

Andel och typ av utlandsfödda

En låg andel antas göra det lättare att skapa en svensk zon och ger därför pluspoäng, medan en hög andel antas göra det svårare och ger därför minuspoäng.

Typ av utlandsfödda finns ej med i modellen som vare sig positiv eller negativ faktor då vi ännu inte har relevant basdata tillgänglig. Vi anser dock att följande gäller och alltså bör tas i beaktande vid närmare bedömning av respektive kommun.

-

Ulandsfödda som är kulturellt närstående till svenska folket, t.ex. andra européer, är sällan något problem och är i allt väsentligt jämförbara med inrikes födda.

-

Andra typer av ulandsfödda kan eventuellt försvåra bildandet av svenska zoner.

Övriga viktiga förutsättningar

Det bör vara kommuner

Det bör vara hela odelade kommuner, eller kluster av kommuner, eftersom man då via kommunalval kan ta den lokala politiska makten över klart avgränsade områden. Kommuner är etablerad administrativa enheter, vilket också kommer att göra maktutövandet enklare.

Det bör vara mindre kommuner

Det bör vara mindre kommuner eftersom det är lättare att förändra sådana än kommuner med större befolkning. Dessutom är mindre kommuner ofta mer konservativa/nationella medan städer och då framförallt större städer är mera vänsterliberala.

I en storstadskommun kan kommunalpolitikerna vara anonyma och i princip helt strunta i väljarnas förväntningar. Det är betydligt svårare i en liten kommun där politikerna kanske dagligen träffar sina väljare.

Bra exempel är Moderaternas agerande i diverse Sydsvenska kommuner i jämförelse med deras agerande i t.ex. Stockholm. Ansvarstagande på ett ställe och svek på ett annat ställe.

Tillgång till större arbetsmarknad

Det bör vara möjligt att arbetspendla till en större arbetsmarknad inom rimlig närhet. Ju större befolkningen i de kringliggande områdena är desto större kan befolkningen inne i zonen vara.

Denna faktor är viktig då den är av stor betydelse för zonens ekonomi och skattekraft. Så långt det är möjligt ska zonen importera skattebetalare och exportera bidragstagare.

Är svenska zoner en utopi?

Nej, inte alls. Det är något som pågår och faktiskt har pågått i tiotals år redan. Brukar ibland kallas "white flight" även om det i Sverige inte alls handlar om hudfärg, utan snarare om kulturell gemenskap.

När ett visst område börjar få en större andel invånare som kommer från kulturellt avlägsna grupperingar börjar svenskar och till svenskar kulturellt närstående invandrare att flytta ut. Det är så många av våra No-Go-Zoner har skapats. Det finns såväl offentlig statistik som diverse vetenskapliga undersökningar som verifierar just detta.

Konceptet svenska zoner är ett försök att accelerera och målinrikta processen för att bättre tjäna svenska folkets intressen.

Läs mera

Finns det redan svenska zoner?

Nej, men ett antal främst sydsvenska kommuner med hyllade Sölvesborg och Staffanstorp i spetsen är på god väg att bli det.

Möjliga klusterbildningar

Karta över framtidsindex

Grön punkt

98 kommuner med positivt (+) framtidsindex

Ju högre framtidsindex (max. är +7) en viss kommun har desto större är sannolikheten att den kommunen ska kunna utvecklas till en svensk zon.

Röd punkt

101 kommuner med negativt (-) framtidsindex

Ju lägre framtidsindex (min. är -6) en viss kommun har desto mindre är sannolikheten att den kommunen ska kunna utvecklas till en svensk zon.

Ingen punkt

47 kommuner med neutralt (+/-0) framtidsindex

Observera att framtidsindex främst INTE visar hur kommunen ser ut idag, utan istället vad vi tror om dess framtida utveckling.

Norr om kartbilden finns de 4 nordligaste länen med sina 44 kommuner. Samtliga dessa kommuner har negativt (-) framtidsindex, d.v.s. röd punkt.

Klicka på kartbilden så får du upp en förstorad version i ett nytt fönster.

Var kan vi bilda svenska zoner?

De förslag på svenska zoner som vi presenterar här bygger på våra kommunanalyser och andra av oss kända fakta. Visst går det att bygga svenska zoner även på andra ställen, men vi tror att just dessa platser är mest lämpade just nu.

Vi har begränsade resurser och de bör användas så effektivt som möjligt, d.v.s. riktas mot de platser där vi har störst möjlighet att nå framgång.

Vi kommer succesivt att lägga ut mera statistik och information om de zoner vi föreslår.

Vill du hjälpa till med att skapa svenska zoner? Klicka här för mera information.

Inom kort kommer här att läggas upp mera information om de zoner vi föreslår.

 

Klicka här för att hämta den analys som våra förslag bygger på.

I södra Sverige är läget mycket bättre

Ju längre söderut vi kommer, desto mera konservativt och Sverigevänligt blir landet. Speciellt bra är läget i Skåne där i stort sett hela länet, med undantag av några få kommuner, är på väg åt rätt håll. Skåne lägger faktist beslag på 14 av de 15 bästa placeringarna i vår analys.

Här handlar det därför inte så mycket om att hitta enstaka kommuner som är bra, utan snarare om att varna för de kommuner som utvecklas åt fel håll, eller som i vissa fall kanske t.o.m. är "förlorade", samt att premiera de kommuner som har en extra bra utveckling.

Vill du vara med i vår sydsvenska grupp? Klicka här för mera information.

I norra Sverige är läget bekymmersamt

Det politiska läget är så rödgrönt att endast 6 kommuner uppnår positiva framtidsindex. De fyra nordligaste länen saknar helt sådana kommuner.

Till största delen beror det på Socialdemokraternas traditionellt mycket starka ställning. Den försvagades stort i valet 180909, men tyvärr inte tillräckligt för att göra skillnad. Vi tror dock att en stor andel av den norrländska Socialdemokratin är av den traditionella typen, d.v.s. som prioriterar Sverige och det svenska folket. Den bör därför gå att konvertera i Sverigevänlig och nationell riktning.

Frågan är om norra Sverige har råd att vänta till valet 220911. Om inte, vad bör man göra?

Om du har tankar, idéer eller förslag får du gärna kontakta oss på email info@svenska-zoner.com

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com